KVKK Metni

EVDÜZ AVM. TUZ NAK. OTO. YAK.İNŞ.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ MÜŞTERİ KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla İşçi Blokları mahallesi Mevlana Bulvarı 182/b no 74 kat: 17 Balgat– Çankaya /  Ankara – Türkiye adresinde mukim EVDÜZ AVM. TUZ NAK. OTO. YAK. İNŞ.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgiler, https://www.soyeronline.com/tr/’den erişilebilen EVDÜZ AVM. TUZ NAK. OTO. YAK. İNŞ.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda yer almaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve/veya icrası, Şirketimiz tarafından ve/veya Şirketimiz nam ve hesabına sunulan ürün ve/veya hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari ve/veya operasyonel faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki ve teknik güvenliğinin temini faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası ile Şirketimizin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrasıamaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilecektir.
 2. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
  Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından Amaçlar kapsamında yurt içinde ve/veya yurt dışında yerleşik bayilerimize, yetkili servislerimize, acentelerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, EVDÜZ AVM. TUZ NAK. OTO. YAK. İNŞ.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ ile kanunen yetkili kamu/özel kurumlarına aktarılabilecektir.
 3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ
  Kişisel verileriniz, Şirketimizin internet sitelerikanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, internet sitelerimize üyelik kayıtlarının oluşturulması, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması amaçlarıyla, Şirketimizin bayileri ile matbu formlarkanallarıyla (yöntemleriyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması amaçlarıyla, Şirketimizin yetkili servisleri kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi ile müşteri memnuniyetinin ölçümü amaçlarıyla, telefon/çağrı merkezi kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile müşteri memnuniyetinin ölçümü amaçlarıyla, Şirketimizin acenteleri kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi amacıyla, tablet ve dijital çözümler kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı ve/veya sunulması, taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile veri zenginleştirme çalışmaları amaçlarıyla, elektronik posta ile kurumsal sosyal medya hesaplarımız kanallarıyla (yöntemleriyle) taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi ile kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması amaçlarıyla, Şirketimizin mobil uygulamaları kanalıyla (yöntemiyle) ürün ve/veya hizmetlerin satışı, sunulması ve/veya takibi, Şirketimiz mobil uygulamalarına üyelik kaydı oluşturulması, kampanya/yarışma katılım taleplerinin alınması, talep/şikayetlerin değerlendirilmesi ile müşteri memnuniyetinin ölçümü amaçlarıyla, Şirketimizin showroomları kanalıyla ürün ve/veya hizmetlerin tanıtılması amacıyla ve Şirketimizin Whatsapp hesabı kanalıyla (yöntemiyle) taleplerin/şikayetlerin değerlendirilmesi amacıyla ve elektronik ve/veya fiziki ortamlardan toplanacaktır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası, meşru menfaat, hukuki yükümlülük, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında toplanmaktadır.
 4. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARINIZ
  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, soyeronline.com/tr/’den ulaşabileceğiniz  EVDÜZ AVM. TUZ NAK. OTO. YAK. İNŞ.TUR.SAN. TİC. LTD. ŞTİ Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.